11 juli 2019

Verruiming Bestemmingsplan Buitengebied

 

Verruiming Bestemmingsplan Buitengebied

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2019 is het Bestemmingsplan “Veegplan Buitengebied” vastgesteld. Namens de SGP-fractie voerde Henk Kin het woord.

Momenteel lopen indieners van plannen aan tegen kleine belemmeringen in het bestemmingsplan. Er is dan een uitgebreide en ook dure procedure nodig om toch de gewenste plannen te kunnen realiseren. Een van die kleine belemmeringen is dat bijgebouwen minimaal 10 meter achter de voorgevel van het bedrijfsgebouw moet komen. In de raadsvergadering van 26 februari 2019 hebben we hierover al aangegeven dat we dit wilden wijzigen.

De SGP heeft daarom, samen met de ChristenUnie, een amendement ingediend dat het mogelijk maakt om, binnen de eenvoudige procedure, af te kunnen wijken van die minimale afstand van 10 meter. Dat kan teruggebracht worden naar minimaal 2 meter. Om te voorkomen dat dit tot onbedoelde neveneffecten leidt zijn er twee voorwaarden gesteld. Als eerste moet aangetoond worden dat deze afwijking noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering. Om ook de belangen van omwonenden en de omgeving niet te benadelen, is er als tweede voorwaarde gesteld dat de Omgevingskamer een positief advies afgeeft. De Omgevingskamer wordt gevormd door een team van interne en externe vakspecialisten en een onafhankelijke voorzitter. De Omgevingskamer maakt een belangenafweging ten opzichte van de directe omgeving, belangen van derden, etc.  Het amendement is raadsbreed aangenomen.

Met deze aanpassing blijft een reguliere aanvraag omgevingsvergunning (eenvoudige procedure) van toepassing, waarvoor een wettelijke beslistermijn van maximaal 8 weken geldt. De aanvrager hoeft voor deze afwijking, als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, niet meer een dure uitgebreide procedure te volgen. Dat scheelt behoorlijk in de kosten en doorlooptijd.

Het verminderen van onnodige regels en meer ruimte voor toekomstige ontwikkelingen is een belangrijk onderdeel van het SGP-verkiezingsprogramma en is ook opgenomen in het coalitieakkoord ‘Samen, voor elkaar!’.  Met dit amendement is hierin een mooie stap gezet.