12 mei 2017

Verbetering gebied rond Muldersweg-Stovonde

In de raadsvergadering van 9 mei jl. spraken we over het projectplan Muldersweg.

Deze aanpak kan leiden tot een mooie verbetering van dit gebied, essentieel is samenwerking en enthousiasme.

Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP-fractie.

Wanneer partijen op een positieve en enthousiaste wijze willen samenwerken kan veel tot stand komen. Een mooi visitekaartje voor Staphorst!

In dit gebied rond Muldersweg en Stovonde spelen meerdere knelpunten en kansen.

Voor alles geldt dat de eigenaren en de gemeente elkaar nodig hebben.

Daarvoor is deze projectaanpak bedacht.

Er wordt € 150.000,- gevraagd, dat is veel. De eerste stap tot duidelijk wordt dat het plan slagingskans heeft is geraamd op € 20.000,-.

We willen de volgende opmerkingen maken naar aanleiding van het projectplan.

  1. Het onderscheid plangebied en exploitatiegebied is goed. Er zijn minimaal drie partijen nodig die enthousiast meedoen, Waanders, B&B, pand Muldersweg.
  2. Er wordt een optiegebied getekend achter Vogelzang. De tekst klopt niet, hier wordt niet geparkeerd. Dit groene gebied moet niet betrokken worden bij dit plan, optie eruit.
  3. Uitgaan van de realiteit is van belang, de gemeente heeft geen grondposities. Wel doelen zoals een carpoolplaats, verbetering van de Muldersweg en Stovonde-gebied.
  4. Scheiding publieke en private taken, de overheid heeft twee rollen. Het is goed om deze te scheiden.
  5. De kosten voor projectleiding zijn veel te hoog. Er wordt een externe, deskundige projectleider berekend, daarnaast een interne projectmanager/projectleider. Teveel kapiteins op het schip, dat werkt averechts en kostenverhogend. Een budgetverlaging van € 40.000 is realistisch.

Wat willen we bereiken?

Het gaat niet alleen om ruimtelijke kwaliteit.
Zoals gezegd, ook om het verbeteren van aansluiting Muldersweg-Gemeenteweg. De Muldersweg slingert en is te smal.
Een goede invulling van de belangen van de winkeliers Boessenkool en de Haan, de bevoorrading van Waanders.
Het wijzigen van de parkeergebieden onderling biedt kansen.
Het maken van een carpoolplaats, daar is behoefte aan, dat is ook een gemeentelijke taak.
Bij B&B kan niet meer geparkeerd worden en Waanders ondervindt al heel lang overlast.

“Het gaat om het hanteren van een gelijkwaardige (ver)houding”, dat is juist geformuleerd, dat moet nog praktijk worden.
Helaas missen we nu voldoende enthousiasme bij de belangrijkste partijen in het gebied. Dat lezen we niet in het voorstel maar dat is wel het geval. 
Op deze basis kunnen we geen gemeenschapsgeld beschikbaar stellen voor dit project.
We roepen de  wethouder op eerst in gesprek te gaan met de drie belangrijkste partijen en wanneer de wil er is kan dit voorstel opnieuw besproken worden.
We overwegen dan eerst het budget van € 20.000 beschikbaar te stellen zodat we na de verkenning van de samenwerking opnieuw de balans kunnen opmaken voor het vervolg.
Een project start je maar één keer en de start moet goed zijn.