2 april 2020

SGP over legaliseren van 2 recreatiechalets in IJhorst

 

Legaliseren van 2 recreatiechalets in IJhorst

In de raadsvergadering van 3 maart 2020  is het concept “Verklaring van geen bedenkingen” afgegeven voor 2 recreatiechalets aan de Veldhuisweg 4 te IJhorst. Deze chalets zijn illegaal gebouwd. Waarom heeft de SGP-fractie ingestemd met het concept? We willen graag onze overwegingen met u delen.
 
Proces
Dit dossier loopt al een tijd:
-    In 2015 zijn er twee 10-persoons recreatiechalets illegaal gebouwd.
-    Eind 2015 is dit geconstateerd door de toezichthouder.
-    In juni 2017 is door het vorige college besloten dat er gelegaliseerd kan worden.
-    Op 5 juli 2019 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.
-    Op 3 maart 2020 heeft de gemeenteraad het concept “Verklaring van geen bedenkingen” afgegeven.

Wat is een “Verklaring van geen bedenkingen” (VvGB)?
Het college heeft de bevoegdheid om een omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan alleen binnen het beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld. In de gemeente Staphorst is de afspraak dat in bepaalde gevallen het college instemming moet vragen van de gemeenteraad. Bijvoorbeeld als het om een omgevingsvergunning gaat in het “buitengebied”. Deze instemming noemen we “Verklaring van geen bedenkingen”.

Het proces van een VvGB
De gemeenteraad moet 2 keer een besluit nemen over een VvGB. De eerste keer stelt de gemeenteraad het concept vast. Na dit concept besluit wordt de aanvraag ter inzage gelegd, zodat iedereen in de gelegenheid is om zienswijzen in te dienen. Uiteindelijk komt het na deze periode van ter inzagelegging weer terug naar de gemeenteraad. Het wordt dan door de ambtenaren voorzien van reacties op de eventueel ingekomen zienswijzen. Vervolgens wordt de definitieve VvGB afgegeven of niet. Daarna kan het college de vergunning verlenen.

Op basis waarvan mag de gemeenteraad een VvGB weigeren?
De gemeenteraad kan de verklaring voor een omgevingsvergunning alleen weigeren als het niet voldoet aan “een goede ruimtelijke ordening”. De weigering of instemming moet onderbouwd zijn met ruimtelijke argumenten. Het feit dat de recreatiechalets illegaal gebouwd zijn is geen ruimtelijk argument en de VvGB mag alleen daarom niet geweigerd worden. Ruimtelijke argumentatie gaat onder andere over of de chalets passen in de omgeving, of er voldoende rekening gehouden wordt met groen en waterafvoer, of dat de veiligheid van de buurt gewaarborgd blijft.

Als er een illegale situatie bestaat, moet er dan niet gehandhaafd worden in plaats van te legaliseren?
Als er een overtreding wordt gepleegd heeft de gemeente een plicht om te handhaven. Er zijn een paar uitzonderingen, waarvan de volgende er een is. Als het mogelijk is dat de illegale situatie legaal gemaakt kan worden, dan moet die weg eerst bewandeld worden, dit wordt ook wel “zicht op legalisatie” genoemd. Er is in dit geval een onderzoek gedaan door deskundigen en op basis daarvan is gesteld dat er zicht is op legalisatie.

Beslist de gemeenteraad nu wel of niet over legalisering?
In juni 2017 is door het vorige college, op basis van een deskundig onderzoek, besloten dat er zicht is op legalisering. Het besluit om te legaliseren is een bevoegdheid van het college. Het afgeven van de VvGB door gemeenteraad gaat alleen over de omgevingsvergunning. Als de omgevingsvergunning niet verleend wordt omdat er ruimtelijke bezwaren zijn, zal het gevolg zijn dat het proces van legaliseren niet afgerond kan worden. Daarmee heeft het wel of niet afgeven van de VvGB wel indirect gevolgen voor het legaliseren, maar er wordt geen directe beslissing genomen om wel of niet te legaliseren.

Waarom heeft de SGP-fractie ingestemd met het concept VvGB?
Elke aanvraag omgevingsvergunning moet op de zelfde manier beoordeeld worden. Of de recreatiechalets al (illegaal) gebouwd zijn of nog gebouwd moeten worden, mag bij deze overweging niet uitmaken. De vraag aan de raad is: zijn er ruimtelijke bezwaren tegen het plan? Het gaat niet om de vraag moet dit wel of niet gelegaliseerd worden, dat is in 2017 al gedaan.

Er is behoefte aan meer grotere recreatiewoningen. Die behoefte ontstaat onder andere doordat steeds meer families samen gaan recreëren. Recent is in ons bestemmingsplan veegplan buitengebied de inhoud van recreatiewoningen ook al verruimd van 250 m3 naar 350 m3. De SGP-fractie heeft geen ruimtelijke bezwaren tegen grotere recreatiewoningen. Het huidige bestemmingsplan biedt het college de mogelijkheid om onder voorwaarden af te wijken (via een Wabo-projectbesluit). Dat wordt hier toegepast en goed onderbouwd. Ook de provincie en het waterschap hebben geen bezwaren. Doordat het bestemmingsplan, onder voorwaarden, ruimte biedt voor maatwerk, past dit plan wel binnen het bestaande bestemmingsplan. Wanneer iemand anders een vergunning zal aanvragen voor een vergelijkbaar plan en locatie en met een juiste ruimtelijke onderbouwing, zal diegenen ook een vergunning verleend moeten worden.

Wel zien we dat er bezwaren leven in de buurt. We vinden het belangrijk dat deze bewoners ook in de gelegenheid zijn om hun zienswijzen in te dienen. Dat is voor ons ook belangrijk om straks bij de definitieve verklaring van geen bedenkingen een zorgvuldige afweging te kunnen maken. Wie weet krijgen we nieuwe informatie waardoor er wel een andere afweging gemaakt moet worden.

De SGP-fractie kon niet tegen het concept VvGB stemmen omdat we niet mee willen werken aan het legaliseren van illegale recreatiechalets. Als dat de enige argumentatie zou zijn, zou dat tegen ons eigen beleid  en landelijke wetgeving in gaan. Ook tonen we ons dan richting de aanvrager geen betrouwbaar bestuur, omdat die in 2017 te horen gekregen heeft, dat er zicht is op legalisatie, mits de raad eens is met de ruimtelijke kant van het plan.

Bij dit plan hebben we als SGP-fractie, binnen onze rol, naar de inhoud van het plan gekeken. Natuurlijk vinden we dat illegaal bouwen niet toegestaan is, maar dat staat los van het besluit dat we genomen hebben.
 
H. Kin
Raadslid SGP
Portefeuille Ruimtelijke Ordening