11 mei 2019

Realisatie Windenergie; Raadsbijdrage SGP

Hieronder de bijdrage van de SGP, uitgesproken door Erik Hattem:

Voorzitter, vanavond opnieuw op de agenda: Realisatie Windenergie 12 MW Staphorst.
Het onderwerp heeft ons als fractie, Raad en College al heel wat energie gekost maar we mogen dit doen met al onze gegeven krachten naar eer, geweten en bestwil voor onze gemeenschap.

We zijn ons terdege bewust dat er vanavond, 7 mei 2019, een besluit moet worden genomen voor een lange termijn. Een besluit voor onze huidige inwoners en de komende generatie.

In het hele proces mochten er gesprekken gevoerd worden met omwonenden en de initiatiefnemer. Argumenten en (on)mogelijkheden van voor- en tegenstanders uit alle windstreken zijn aangehoord en gewogen en heroverwogen.
Vanuit menselijk aspect geven veel omwonenden een gevoel van emotie waarin veel mensen niet blij zijn met de komst van dit Windpark.

In de vorige Raadsvergadering hebben we als SGP een kritische noot geplaatst bij de procesparticipatie en het gecreëerde draagvlak binnen het gebied. Het gezamenlijk kiezen van de posities van de windmolens binnen gebied De Lommert is helaas om diverse redenen niet door iedereen benut.

Als SGP hebben we bij de vorige bespreking met het CDA een motie ingediend om geen ‘ruimtelijk slot’ te creëren voor de nabijgelegen ruimtelijke uitbreidingsgebieden zoals genoemd in de Omgevingsvisie tot 2030 en de 15 jaren daarna.

Het college is door de motie opgeroepen om samen met de initiatiefnemer aan de slag te gaan om het plan verder te optimaliseren en is gekomen met dit gewijzigd voorstel.
Initiatiefnemer WDS ziet af van een vergunning voor onbepaalde tijd. De destijds door de SGP genoemde maximale termijn van 25 jaar wordt overgenomen.
Door het college is een analyse/ prognose opgesteld voor de toekomstige uitbreiding De Slagen en de behoefte aan woningen met bedrijf in de Bullingerslag tot het jaar 2046. Deze toekomstige behoefte laat zien dat er tot het jaar 2046 voor genoemde gebieden geen ruimtelijke belemmeringen zijn.
WDS verschuift 2 windmolens in Zuidelijke richting om naar ‘eigen zeggen’ de maximale X Y posities te bepalen die mede tegemoetkomt aan de motie.


Door de vergunning te beperken tot 25 jaar is wat de fractie van de SGP betreft het ‘slot’ van de gebieden genoemd in de motie eraf. Het ruimtelijk zicht/ uitzicht vanuit of naar het gebied blijft weliswaar discutabel.

Wat de SGP-fractie betreft kan het plan nog verder geoptimaliseerd worden. Iedere fractie, ieder Raadslid en inwoner zal hier ongetwijfeld ook zijn of haar mening over hebben.
Door de vergunning van bepaalde tijd, tot maximaal 25 jaar, en gezien het verwachte tempo waarin De Bullingerslag wordt gerealiseerd zijn er geen ruimtelijke belemmeringen meer aanwezig voor de genoemde gebieden in de motie.
Wat overblijft is emotie. Het gevoel van ‘tijdsdruk’ vanuit provincie, mislopen van subsidies. Dreiging van een PIP.

Bedenkingen die veelvuldig met alle partijen besproken zijn maar waarvoor een verklaring van geen bedenkingen bij de aanvraag van deze Omgevingsvergunning juridisch niet geweigerd kan worden.

Stemverklaring fractie SGP:
Als stemverklaring willen we meegeven dat ons instemmen met deze verklaring van geen bedenkingen enkel gebaseerd is op de ruimtelijke aspecten op juridische grond.
Wat betreft het uitvoeren van de motie, daarvan vinden we het als fractie van de SGP jammer dat er een minimale uitvoering is gegeven aan de motie.