18 februari 2021

Plan Waanders

Plan Waanders

Dinsdagavond 16 februari heeft de gemeenteraad gesproken over het “Plan Waanders”. Hieronder kunt u de bijdrage van de SGP-fractie teruglezen.

Dat er wat moet gebeuren met de “Kop Muldersweg” is duidelijk. Het is een prachtige locatie in het centrum. Een beeldbepalende plaats van ons dorp. Dat geeft ook extra verantwoordelijkheden.

Vormgeving gebouw

Het plan voorziet in een gebouw dat bestaat uit 3 delen. Daar wordt het minder al wat minder massief van. Echter door de voorgestelde hoogte van de gebouwen blijft het geheel nog steeds veel te fors t.o.v. de omliggende bebouwing. Door het aantal bovengrondse bouwlagen te beperken tot maximaal 3 bouwlagen, wordt dit behoorlijk teruggedrongen en past het beter bij de huidige hoogtes en de hoogtes die mogen binnen het bestemmingsplan. We zijn het eens met de omgevingskamer dat er stedenbouwkundig meer aangesloten dient te worden op de bebouwingskenmerken van het beschermd dorpsgezicht en de directe omgeving. De oostvleugel past stedenbouwkundig daar beter bij dan de westvleugel. Het huidige hotel Waanders heeft een karakteristieke kap, wat in het ontwerp wat ons betreft mag terugkomen.

Aantal appartementen

Er zijn 94 appartementen gepland. Dat is een enorm aantal. Wat ons betreft veel te veel. Ook de omgevingskamer geeft aan dat dat aantal appartementen van 94 een te groot deel is van de nog benodigde 134 appartementen tot en met het jaar 2030.

De omgevingskamer geeft aan dat een aantal van 75/80 stuks acceptabel is. We zijn eigenlijk wel benieuwd hoe de omgevingskamer aan dit aantal komt. Wat ons betreft is dat aantal ook nog een te grote concentratie van appartementen op 1 plek. We zien liever meer spreiding over de gemeente.  Door het gebouw minder fors te maken en meer aan te laten sluiten op de omgeving en het beschermd dorpsgezicht, ontstaat er een hopelijk een passender aantal appartementen. Minder appartementen met hoger woongenot, is beter dan meer appartementen en mogelijk meer overlast/verkeersdruk voor de directe omgeving.

Het plangebied

Deze locatie was onderdeel van een groter project “Kop Muldersweg”. Dat project is mislukt en nu ontstaan er verschillende kleine projecten in hetzelfde gebied. Als alle plannen op het maximaal aantal woningen gaan zitten, dan wordt deze buurt overbelast. Om te voorkomen dat alle plannen individueel bekeken worden willen we het college, maar ook zeker de omgevingskamer oproepen om alle plannen, waar mogelijk, in samenhang te beoordelen. Misschien is het nog beter om aan de voorkant met alle betrokken initiatiefnemers gezamenlijk in gesprek te gaan hoe te komen tot een goede inrichting van het totale gebied. Dit is misschien niet direct gebruikelijk en ook al eerder geprobeerd, maar we weten dat dit aan de hand is, we mogen en willen onze ogen daarvoor niet sluiten. Vooral omdat alle plannen samen veel impact gaan hebben op de directe omgeving. Denk aan verkeersbewegingen en parkeren. Het is dan beter om in totaliteit naar het gebied te kijken.

Verkeer

Dit plan zorgt ervoor dat de Muldersweg moet worden verlegd. We hebben veel opmerkingen over de voorgestelde verkeerssituatie. We benoemen die nu niet allemaal, we zullen ons beperken tot de hoofdlijnen.

In de stukken lezen we dat de gebruikers van de Muldersweg worden gezien als sluipverkeer. We denken dat dat niet correct is. De Muldersweg is een ontsluitingsweg van de aanwonenden en de woonwijk tussen de Binnenweg en de Hoogeweg. Het verplaatsen en het eenrichtingsverkeer maken van de Muldersweg heeft dus gevolgen voor de aanwonenden van de Muldersweg, maar ook van de eerder genoemde woonwijk. Het is belangrijk dat deze bewoners een goede ontsluiting blijven houden en niet gedwongen worden om helemaal via de Hoogeweg of de Bergerslag om te rijden. Deze inwoners en bedrijven moeten betrokken worden bij de plannen om de verkeerssituatie te wijzigen.

Ook vinden we het belangrijk dat het omleggen van een weg in samenhang van de omgeving wordt bekeken. We weten dat er meer plannen in dit gebied aanstaande zijn. We moeten voorkomen dat voor dit plan de Muldersweg moet verplaatst worden en dat vervolgens het volgende plan weer een aanpassing vereist aan de verkeerssituatie. Daarom is de eerder gedane oproep zeker van belang. Laat alle initiatiefnemers van deze omgeving samen tot een passende oplossing komen waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de buurt en de woonwijk Binnenweg/Hoogeweg.

Ten slotte

We vinden het terecht dat het college het huidige plan heeft afgewezen. Het plan is nog niet af. Er moet nog flink gesleuteld worden. We zien zeker mogelijkheden om hier wat moois te realiseren. We hebben geprobeerd om onze overwegingen en richtingen mee te geven aan de initiatiefnemer, zodat die verder kan met verdere uitwerking van de plannen.

Het gaat hier om een grote ontwikkeling. Het gaat om de entree van Staphorst. 17000 inwoners vinden hier iets van. Het is erg belangrijk dat de buurt en omgeving vanaf het begin meegenomen wordt. Het gaat dan niet alleen over hoe het gebouw eruit ziet, maar ook over de verkeerkundige aspecten. Het heeft grote impact op de omgeving. Zorg ervoor dat de omgeving erbij betrokken wordt!

Tot zover de bijdrage.

Tijdens de raadsvergadering is door het college reactie gegeven op de bijdrage. Wilt u alles terugkijken, dan kan dat hier: https://channel.royalcast.com/gemeentestaphorst/#!/gemeentestaphorst/20210216_1

Henk Kin
Woordvoerder Ruimtelijke Ordening
h.kin@staphorst.nl