5 april 2017

Groei van Staphorst; de basis voor de Omgevingsvisie

Groei van Staphorst; de basis voor de Omgevingsvisie

De raad van Staphorst heeft op 28 maart 2017 gesproken over de nieuwe Omgevingsvisie. Wat zijn onze kernkwaliteiten en ambities? Hoe moet de overheid daar op inspelen? Een belangrijk raamwerk. Hieronder leest u de bijdrage van Roelof Slager en Lucas Mulder namens de SGP-fractie.

Algemeen

Om de juiste keuzes te maken is het nodig dat ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in goede relatie met elkaar worden bezien. Dat is de grootste uitdaging voor de Omgevingsvisie, waarin proces, organisatie en inhoud samenkomen. Dat is ook lastig, het vergt meer samenwerking, meer over de schutting kijken, meer uit de ivoren toren komen.

In deze aanbevelingen zien we mooie thema’s boven komen voor Staphorst:

1.     Innovatieve plattelandseconomie

2.     Gezonde en dynamische samenleving

3.     Met elkaar aan de slag, de kracht van Staphorst

Hierbij past de bescheiden opmerking dat wij als gemeente vooral ondersteunen. Laten we de samenleving niet in de weg lopen maar initiatieven omarmen en een kans geven. Van gebodsplanologie naar uitnodigingsplanologie. 

De saamhorigheid en bedrijvigheid van de inwoners zijn de aanjagers. We zien daar mooie voorbeelden van. De nieuwe Omgevingsvisie wordt samen met de samenleving opgezet, dat is een goede zaak. We hebben nog een aantal ideeën die in de verdere uitwerking en aan de orde zullen komen.

De fysieke leefomgeving.

Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Nu hebben we en compensatieregeling voor bijgebouwen die niet werkt, want er is weinig meer op te ruimen. Er is een betere regeling is nodig. En wat stellen we dan voor? We willen graag een regeling die twee doelen ondersteunt. Enerzijds oude agrarische bebouwing verwijderen en anderzijds kleinere woonkernen versterken. Dat kan. Wanneer agrarische locaties in het Buitengebied niet meer functioneren worden deze volledig gesloopt en komen in de vorm van nieuwe woningen bij de woonkernen weer terug. De voordelen zijn dat er geen woonbestemming in het Buitengebied bijkomt die belemmerend kan zijn voor de omliggende agrarische bedrijven. En het tweede voordeel is dat de woonkernen stapsgewijs groeien en verjongen. Denk bijvoorbeeld aan de Punthorst, IJhorst en de Heidehoogte.

Om te behouden moet je ook veranderen. Een mooie stelling. Denk aan toepassing van nieuwe materialen, kunstriet, glas en pannen met zonnecellen etc. Het zal van belang blijven, ook voor de opwekking van duurzame energie. De gebouwde omgeving veranderd, daar moeten we in blijven ontwikkelen, anders gezegd ruimte geven aan initiatieven.

Bedrijvigheid zal verder groeien, dus groter zoekgebied, op langere termijn ook over de Gorterlaan (zuidzijde)?

Prioriteit nieuwe afslag A28 Gorterlaan. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen.

Bedrijvigheid aan de Streek ruimte blijven bieden, en dan vooral als broedplaats voor nieuwe ondernemers.

Buitengebied niet vanuit de landschapsbril indelen. Voor de Omgevingsvisie deze kaart richten op gebruik , nu en toekomstgericht. Landbouw is de hoofdgebruiker van het Buitengebied, de agrarische linten raken echter vol. Dus een nieuw agrarisch lint positioneren, rekening houden met ruilverkaveling en natuurbelasting.

In bepaalde delen van het buitengebied ook ander gebruik, zoals;  energie, groenbedrijven, toerisme, logistiek en wonen, er is ook behoefte aan wonen in het groen.

Ruimte voor boeren tussen servet en tafellaken; die niet aan de Streek passen en ook niet langs grote agrarische linten, ook een plaats bieden. Bijvoorbeeld het lint Lankhorst, Kanlaan. Dus niet alle kleinere agrarische bestemmingen op voorhand weghalen.

De verbinding met de sociale omgeving.

Sociale doelen, langer thuis, mantelzorg geeft flexibeler woonbehoefte. Dit mogelijk maken in ruimtelijk beleid.

Het is belangrijk dat we flexibeler worden in beleidsaanpassingen. We kunnen de ontwikkelingen niet snel genoeg volgen. Voorbeeld; bouwen voor mantelzorg in alle bestemmingen waar mensen hun thuis hebben.

 Opleiden samen met bedrijven wordt een speerpunt. Onze maakindustrie is de ruggengraat. Dus de technische en innovatieve opleidingen zijn van groot belang.

Een nieuw zoekgebied voor Sportterreinen kan er uit. We hebben nu royale sportterreinen, daar is de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd.

Nu investeren in  “buiten bewegen”, een mooie recreatieve trend. Daar is geen uitbreiding  van sportterreinen voor nodig. Wel de aanleg van fiets- en wandelpaden, creatieve routes etc.

Kleinere wooneenheden in kernen, in overleg met Vechthorst voor zowel ouderen als jongeren geschikt.

Hoe gaan we verder?

We zien graag een verdere uitwerking per deelgebied in onze gemeente.

Dat krijgen we meer zicht op concrete wensen en doelen. IJhorst is een voorbeeld, laten we ook in de andere deelgebieden de mensen op die wijze betrekken bij het vervolg.

De samenhang tussen sociale en fysieke opgaven en doelen zien we graag terug komen.

Minder documenten, minder beleid, meer ruimte voor onze inwoners.

Tenslotte

We willen in de verdere uitwerking zien dat invulling gegeven wordt aan de vier centrale doelen van de Omgevingswet:

1.       het vergroten van het gebruiksgemak van het omgevingsrecht. 

2.       samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving.

3.       het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak. 

4.       het versnellen en verbeteren van besluitvorming in de fysieke leefomgeving.