10 juli 2019

Gezondheidsbeleid is meer dan vaccinatiebeleid

 

Gezondheidsbeleid is meer dan vaccinatiebeleid

Tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2019 kwam het gezondheidsbeleid van de gemeente Staphorst aan de orde. Namens de SGP-fractie voerde Jan Slager het woord.

Inzet op preventie
Allereerst werden verschillende positieve kanten van het gezondheidsbeleid benoemd, zoals het tegengaan van alcohol- en drugsgebruik, het tegengaan van overgewicht, het stimuleren van voldoende beweging en het tegengaan van eenzaamheid. Punten waar de SGP-fractie van harte achter kan staan. Een gezonde levensstijl is van belang om ziekten te voorkomen.
Naast de positieve kanten werden er ook kritische vragen gesteld over de rol van de verzekeraars, het belastingbeleid van de landelijke overheid in relatie met de problematiek binnen de jeugdzorg en de onderbouwing van de benodigde financiele middelen.

Vaccinatiegraad
Een punt riep erg veel reactie op vanuit de gemeenteraad: de doelstelling om de vaccinatiegraad in de gemeente omhoog te krijgen. Als SGP-fractie hebben wij er moeite mee dat als doel wordt vastgelegd dat de vaccinatiegraad omhoog moet. De keuze voor wel of niet vaccineren is een verantwoordelijkheid van de ouders en die dient daar ook te blijven liggen. Er is niets tegen het informeren van mensen, maar als je al vastlegt dat het percentage gevaccineerden omhoog moet, ligt het gevaar van zachte of harde dwang op de loer. En dan kom je aan bij een essentiële vraag: van wie is het kind, van de ouders of van de staat?

Kinderopvang
De discussie in de raad spitste zich ook toe op de kinderopvang. Dit is ook in de landelijke politiek een thema. Moeten niet-gevaccineerde kinderen geweigerd worden uit de kinderopvang? Een vraag waar moeilijk een eenduidig antwoord op gegeven kan worden. Ten eerste wordt veel kinderopvang geregeld door bedrijven en niet door de overheid. Deze bedrijven zijn gerechtigd om eisen te stellen aan de kinderen die op de opvang verblijven. Maar, waar leg je dan de grens? Als kinderen minimaal de DKTP-prik moeten hebben gehad, kunnen kinderen van 3 maanden en jonger niet naar de opvang. Als kinderen minimaal de BMR-prik moeten hebben gehad, kunnen kinderen van 14 maanden en jonger niet naar de opvang.

Keuzevrijheid ouders
Samenvattend kunnen we stellen dat het te simplistisch is om te stellen dat het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen op de kinderopvang de problemen oplost. Als SGP-fractie willen wij benadrukken dat het voorkomen van besmetting een verantwoordelijkheid is van ouders, in afhankelijkheid van God. Laat daarom de lokale overheid zich beperken tot haar kerntaken. Het beschikbaar stellen van de middelen en het objectief informeren van mensen. Zodat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken, zonder daarbij gedwongen te worden door de overheid.