15 december 2016

Gehandicaptenparkeerkaart amendement

Gehandicaptenparkeerkaart

Als SGP heeft het ons goed gedacht om extra aandacht te besteden aan de parkeerkaart voor gehandicapten.

De wet is hier duidelijk in want wie komt in aanmerking: bestuurders of passagiers van motorvoertuigen (auto of brommobiel) die ‘in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen’.

Voor het verkrijgen van een kaart is ook geen misverstand, deze ‘wordt niet afgegeven alvorens een geneeskundig onderzoek heeft plaatsgehad met betrekking tot de handicap van de aanvrager’.

De taak voor het verstrekken van de parkeerkaart ligt bij de gemeente en wordt door bewoners individueel afgenomen. Voor tegemoetkoming in de kosten betalen de afnemers leges. Deze leges zijn per gemeente verschillend en worden door de Gemeenteraad vastgesteld. Als geldigheidsduur van de kaart wordt in de landelijke wet- en regelgeving 5 jaar genoemd.

Als bij de verstrekkende of keurende instantie bekend is dat de aanvrager nog steeds voldoet aan de omschreven criteria kan deze kaart opnieuw verstrekt worden zonder keuring en dus zonder noemenswaardige kosten. Als SGP hebben we hier onlangs een opmerking over gemaakt aan de hand van een ingekomen stuk/brief. Naar aanleiding hiervan heeft de portefeuillehouder toegezegd bij de begrotingsvergadering te komen met een voorstel tot het aanpassen van deze belastingverordening en retributie.

Als SGP hebben we u aangegeven graag een splitsing te zien in het tarief van de 1e aanvraag en de verlenging na 5 jaar. We waarderen het collegevoorstel om vanaf 2017 hieraan gehoor te geven. Helaas zien we dat uw voorstel leidt tot verhoging van het tarief gedurende de 1e 10 jaar ondanks het feit dat de kosten voor een medische keuring gedaald zijn met 45% (van € 150,00 naar € 82,50). U zult ongetwijfeld aanvoeren dat de kosten de laatste jaren niet toerreikend zijn geweest. Net als in het bedrijfsleven zijn er nu eenmaal mee en tegenvallers.

We stellen voor om het tarief vanaf 2017 te verlagen:

1e aanvraag    € 112,50 (keuring € 82,50 + € 30,00 leges)

Verlenging      €   30,00 (alleen leges en geen verhaling v.d. evt. keuringskosten)

We dienen hiertoe een amendement in.

Het amendement is aangenomen.