1 juli 2020

Bijdrage SGP; conclusies integriteitsonderzoek

 

De bijdrage van de SGP tijdens de raadsvergadering op 30 juni uitgeproken door fractievoorzitter Erik Hattem.

Voorzitter,

Vanavond ligt ter bespreking voor, de conclusies uit de Rapportage integriteitsonderzoek BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten). In onze bijdrage zullen we ons daar op richten, dáár gaat het in dit debat om.

Aanleiding

Op vrijdag 15 november 2019 heeft de afscheidsreceptie plaatsgevonden van oud-wethouder Krale. Eén dag na het afscheid, op zaterdag 16 november, worden door Krale publiekelijk uitlatingen gedaan over het College van B&W, waarbij in het bijzonder oud-burgemeester Segers en wethouder Mulder door Krale zijn genoemd. Met deze uitlatingen werd het handelen van genoemde bestuurders in diskrediet gebracht en zijn zij in hun persoonlijke en bestuurlijke integriteit ernstig beschadigd. Deze uitlatingen hebben de raad en het bestuur van de gemeente Staphorst in ernstige verlegenheid gebracht.

Om die reden heeft BING in opdracht van het presidium  een onderzoek gedaan naar persoonlijke aantijgingen en de vermeende integriteitsschending in het bestuurlijk handelen. Het onderzoek, bewijst het tegendeel. Omdat de algemene waardering van het bestuurlijk gezag door deze uitlatingen in het geding is geweest, hecht onze fractie veel waarde aan dit debat. Voorzitter, zoals bij het begin aangegeven, zullen we vanavond de conclusies uit het rapport volgen; dat is de essentie van dit debat. Daarmee blijven de bijdrage van de SGP en het debat bij de uiteindelijke opdracht voor het onderzoek en het opgestelde onderzoeksprotocol.

Onderzoek

Het college en wij als gemeenteraad, verrichten ons werk voor de inwoners en de samenleving van onze gemeente. Het college dient altijd transparant, open, eerlijk en integer in zijn handelen te zijn. De fractie van de SGP vindt integriteit een absolute voorwaarde voor ons persoonlijk en bestuurlijk handelen. Om die reden heeft ook de SGP-fractie het voornemen tot het uitvoeren van het betreffende onderzoek unaniem ondersteund. Alleen een onafhankelijk onderzoek naar de waarheid en de waarde van eerder genoemde uitlatingen, herstelt het openbaar gezag van ons gemeentebestuur.

Voorzitter, het heeft de SGP-fractie oprecht pijn gedaan, dat uw college, wethouder Mulder, oud burgemeester Segers en daarmee ook wij als gemeenteraad in onze toezichthoudende rol, vanwege genoemde uitlatingen ten onrechte in diskrediet zijn gebracht. Politieke pijn, maar meer dan dat, wat dacht u van de pijn die gevoeld werd in het gezinsleven van wethouder Mulder met zijn vrouw en hun kinderen? We zijn dankbaar en verwonderd, dat gedurende deze lange onderzoeksperiode van ruim zes maanden, onze wethouder de kracht van God onze Schepper heeft mogen ontvangen om zijn werk te doen. Hij heeft zijn uiterste best gedaan, om te blijven zorgen voor de correcte bestuurlijke besluitvormingen en de uitvoering van het bestuursbeleid. Daarbij heeft hij zowel een professionele als een collegiale houding nagestreefd, in het uivoerend handelen ten aanzien van college, raad en medewerkers van onze gemeente.

Voorzitter, het past ons bewust stil te staan bij de persoonlijke impact van deze aantijgingen, het uitgevoerde onderzoek en dit debat. Het is niet moeilijk te bedenken, wat dit alles voor gevoelens en gedachten losmaakt bij een kwetsbaar bestuurder. Je moet het ondervinden, zelf ervaren wat dit met een mens doet. Hebben we hier oog voor? Het is waar, meer en meer ligt het openbaar bestuur, ook in ‘gemeenteland’ onder een vergrootglas. Echter, het moet ons als gemeenteraad bij het besef brengen, of we deze manier van omgang met elkaar kunnen accepteren, nu, en in de toekomst. Welke houding past ons allen, in het creëren van een veilig politiek-bestuurlijke omgeving voor onze bestuurders en voor de ambtelijke medewerkers?  

Gods dienares

In de Bijbel wordt de burgerlijke overheid Gods dienares genoemd. Iedereen is geroepen om deze dienares, ook de gemeentelijke overheid, te erkennen in het gezag. Zij is een geschenk van God.  Paulus roept in 1 Tim. 2 vers 2 de christenen ertoe op om te bidden „voor koningen en allen (burgemeester, wethouders, raadsleden, enz.) die in hoogheid zijn”.

En weet u wat de achtergrond en de reden voor deze oproep is geweest? Paulus vervolgt en ik citeer verder uit 1 Tim. 2 vers 2 : “opdat wij (inwoners in de samenleving van Staphorst) een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker, Welke (met een hoofdletter!) wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen.”                                          

Voorzitter, deze houding maakt ons vanavond niet hoogmoedig. We mogen zeggen, dat het college van B&W werd behoed voor het doen van daden zoals genoemd in de onterechte aantijgingen met de bijbehorende verdachtmakingen aan het adres van wethouder Mulder. Daarom past ons ootmoed. Het wijst ons des temeer op het dienende karakter zoals de Bijbel dat ons als overheid opdraagt.

Anders gezegd: het is een christenplicht.

Wat betreft het feitenonderzoek

Op 3 december 2019 heeft het presidium opdracht gegeven tot een vooronderzoek. Met de uitkomst van dit vooronderzoek heeft het presidium, opnieuw unaniem, op 24 december opdracht gegeven tot een feitenonderzoek.

Het doel van het onderzoek

BING kreeg de opdracht het feitenonderzoek te verrichten om een uitspraak te kunnen doen over de vraag of er sprake is van een integriteitsschending, en meer specifiek of er sprake is van favoritisme c.q. het verlenen van vriendendiensten.

Het feitenonderzoek richt zich op de inhoud van de aantijgingen van oud-wethouder Krale en beslaat een drietal onderwerpen:

• het verwijt van het bedienen van de achterban inzake De Esch IV (de ‘Taartpunt’);

• het verwijt van het uitoefenen van invloed op EPOS; en

• het verwijt van het bedienen van de achterban in een zestal meer prominent genoemde RO-dossiers.

Voorzitter ik kom tot de kern, de conclusies van het rapport. Het rapport is openbaar. Transparant handelen en openbaar uitspreken vinden we juist óók vanwege de aanleiding van dit onderzoek, zeer belangrijk.

De conclusies vanuit het onderzoek

Na een onafhankelijk en gedetailleerd deskundig onderzoek van het gerenommeerde bureau BING, komen de onderzoekers tot het volgende oordeel en ik citeer uit het rapport:

  1. 1.     een deugdelijke grondslag voor de conclusie dat betrokkene (wethouder Mulder) zich hieraan (…) heeft schuldig gemaakt, ontbreekt;
  2. 2.     voor strijd met artikel 58 juncto artikel 28 Gemeentewet en/of artikel 2:4 Algemene wet bestuursrecht, bestaat naar onze (BING) mening evenmin grondslag.

Voornoemde artikelen handelen over betrokkenheid en vooringenomenheid van een bestuurder.

Voorzitter, de feiten zijn onderzocht en staan ‘zwart op wit’. De conclusies zijn helder en duidelijk. Het doet de fractie van de SGP goed dat wethouder Mulder zich niet heeft schuldig gemaakt aan de genoemde onderzoeksonderwerpen die aan de aantijgingen van Krale zijn ontleend.

De SGP fractie neemt de onderzoeksrapportage voor kennisgeving aan; de fractie neemt de conclusies van het rapport over en wil hiermee binnen de gemeenteraad van Staphorst benadrukken dat de taakuitvoering van wethouder Mulder correct is geweest.

Na bestudering van het rapport, de verwoorde bevindingen en de geformuleerde conclusies, neemt de SGP-fractie afstand van de aantijgingen gepaard gaand met smaad en laster, uitgesproken door betreffende oud-wethouder.

Voorzitter, na het vertrek van de oud-wethouder zijn er gesprekken gevoerd met alle fracties en is er een keuze gemaakt om deze raadsperiode in de huidige samenstelling voort te zetten. Binnen het college zijn de portefeuilles opnieuw verdeeld om hiermee de belangen van onze inwoners weer optimaal te behartigen. Voor ons en ook voor onze inwoners kwamen de aantijgingen onverwachts. Ongemerkt heeft ons dit als gemeenteraad en onze inwoners beziggehouden. Gelukkig heeft een ieder zijn werk kunnen doen en hebben onze inwoners hier verder geen hinder van ondervonden.

Protocol integriteitsschendingen

Voorzitter, ons protocol integriteitsschendingen, vastgesteld op 21 mei 2019 is nu een leidraad voor ons handelen. Het is een terechte vraag of we met dit debat het onderzoek protocolwaardig afhechten.  Met elkaar ervaren we de ernst van deze aantijgingen als zodanig groot, dat er een signaal moet uitgaan naar de gemeenschap. Bestuurders, raadsleden en medewerkers van de gemeente zijn niet vogelvrij.

De rapportage is een opmaat, een eerste begin, voor integriteitsprotocol punt 7, ik citeer: ‘Nadat de raad kennisgenomen heeft van het onderzoek, beoordeelt zij of deze aanleiding geeft om aangifte te doen en/of een ander middel in te zetten.’

Niets doen is nu geen optie!

Voorzitter kunnen we u vragen als hoeder van de integriteit in gesprek te gaan met de oud-wethouder over de terugkoppeling van dit debat, het rapport van BING en de kwetsbaarheid van het openbaar bestuur?

Tenslotte, voorzitter, de SGP fractie stelt voor, dat dit raadsdebat, voor ons gemeentebestuur, de medewerkers van de gemeente, de samenleving van Staphorst, de direct betrokkenen en vooral uit waardering voor het publiek debat met een motie wordt bekrachtigd.

2e termijn

Voorzitter, een gevoel van onrecht geeft onrust.

Onze oud-wethouder (Krale) en betrokkene (wethouder Mulder) zouden allebei met zo’n gevoel te maken kunnen hebben. De éne heeft zelf een keuze gemaakt om zijn wethouderschap op te geven en de reden waarom hij dat besluit heeft moeten nemen vindt hij moeilijk. De ander heeft zich ingezet om z’n werk goed te doen en heeft te maken met aantijgingen die hem een gevoel van onrecht geven.

Voorzitter, vanavond staat het onderzoeksrapport op de agenda. En dat bestaat deels uit een verslag van een periode, meer dan een jaar geleden. De oud-wethouder heeft zijn keuze gemaakt om zijn wethouderschap op te geven en zijn aantijgingen kenbaar te maken tegenover de pers. Inmiddels zijn we een jaar verder. Gedane zaken nemen geen keer. Het onderzoeksrapport pleit betrokkene vrij van de onderzochte aantijgingen.

Natuurlijk is er dan een soort algemene beschouwingen te houden over het verloop. We kunnen uitgebreid uitweiden hoe moeilijk het allemaal is geweest. Maar we moeten samen verder. We zijn elkaar in deze onzekere tijden hard nodig. Met ons 17en hebben we een gemeenschap te dienen.

En daar zijn we onze wethouders voor nodig samen met de burgemeester.

Wat de fractie van de SGP betreft voert de burgemeester als hoeder van integriteit een gesprek met de oud-wethouder. Gaat wethouder Mulder, samen met wethouder Mussche en onze burgemeester,  gewoon door met zijn werk. Dat is  niet anders dan wat hij de afgelopen maanden ook gewoon heeft gedaan. Er is geen vertrouwenskwestie aan de orde.

Dan moeten we doen wat onze hand vindt om te doen. Een dichter (Jacqueline van der Waals 1868-1922) heeft daar een paar woorden van opgeschreven in een onder ons bekend lied:

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik (slaan wij) dus de oogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten oogen
naar het onbekende land. 

Voorzitter, dan hoeven we  niet in eigen kracht, komen we niet met ons eigen kunnen maar dan beseffen we dat we het leven ontvangen. Dat we alles wat we doen alleen kunnen in afhankelijkheid van de Heere. Dat wensen we wethouder Mulder, oud wethouder Krale met zijn gezin en kinderen, u als college, ons als raad en de ambtenaren die hier hun dagelijks werk verrichten van harte toe. 

 

Motie

Motie conform artikel 42 van het RvO van de raad van de gemeente Staphorst.

Nummer: M

De gemeenteraad van Staphorst., in vergadering bijeen op 30-06-2020, gehoord de beraadslaging over het raadsvoorstel 5. Rapportage Integriteitsonderzoek Bing

Constaterende dat:

  • Eind 2019 heeft het presidium onderzoekbureau Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) opdracht gegeven tot het doen van een feitenonderzoek.
  • Op 18 juni jl. heeft BING het onderzoeksrapport opgeleverd.
  • Op 23 juni heeft de gemeenteraad  besloten, om het rapport in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2020 te bespreken.

Overwegende dat:

  • Het presidium een onafhankelijke deskundige heeft ingeschakeld, te weten het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (Bing);
  • Bing opdracht heeft gekregen een feitenonderzoek te verrichten om een uitspraak te kunnen doen over de vraag of er sprake is van een integriteitsschending, meer specifiek of sprake is van favoritisme c.q. het verlenen van vriendendiensten
  • Uit de rapportage d.d. 18 juni 2020 blijkt dat er geen sprake is van integriteitsschending.

Spreekt uit

  • Dat de gemeenteraad de bevindingen en conclusies van het rapport Bing d.d. 18 juni 2020 integraal overneemt.

En gaat over tot de orde van de dag

SGP

 

E. Hattem        

                       

Stemverhouding:

 

SGP

CU

CDA

GB

PvdA

Voor

     5

      4

 

 

 

Tegen

 

 

    4

     2

    1

Totaal 16 leden (1 raadslid CU afwezig)

 

Deze motie is

     x   Aangenomen

         Verworpen

         Overgenomen

         Ingetrokken