6 juni 2017

Besluit windenergie, coalitiebreed

 

Tijdens de raadsvergadering van 6 juni 2017 hebben we bij de besluitvorming over de windturbines de volgende punten naar voren gebracht, we zijn begeonnen met een samenvatting van de eerdere bijdrage:

1. De opgave die vanuit de provincie bij ons neergelegd wordt, en de mogelijkheid van een provinciaal inpassingsplan.
2. De keus van de provincie om niet naar de discussies en afspraken in de afgelopen jaren te kijken, maar ons als gemeente de keus voor te leggen.
3. Het is gemakkelijk om nee te zeggen en de bal daarmee bij de provincie te leggen, die op grotere afstand van de burger werkt.
4. Er is een groot belang om een breed draagvlak te hebben in de raad.
5. Burgersparticipatie/Coöperatie in de lijn van de boodschap van de communicatiedeskundige van de provincie dhr. van Damme, en burgerparticipatie past bij de omgevingswet.
6. De concept keus van de SGP voor optie 3, vanwege de aansluiting bij het coalitieakkoord en daarmee de mogelijkheid voor realisatie in Staatsbossen, buiten het zoekgebied. Indien we immers als gemeente de procedure ter hand nemen hebben we daarin de vrijheid.
7. Coöperatie bevorderd draagvlak.
8. De mogelijkheid om bij planvorming de sloop na 25 jaar af te dwingen (Hattemerbroek).
9. De noodzaak voor windmolens op land zien wij niet, we zien echter wel in dat die discussie in de provinciale staten en de staten-generaal dient te worden gevoerd, en dat wij daarin als raad van de gemeente Staphorst een andere rol hebben.

Vanavond mogen we een amendement indienen samen met het CDA en de ChristenUnie waarbij we duidelijk laten zien wat de lijn is die we gezamenlijk voorzien, en daarmee duidelijk invulling geven aan het coalitieakkoord. Dat we voor optie 3 gaan, en de initiatiefnemers de opgave geven om de coöperatie, de burgerparticipatie, het draagvlak en de beperking van de overlast laten onderbouwen. Ook sluiten we met het amendement de optie uit om het initiatieven die in de vorige periode ruimschoots onderzocht zijn en waar geen draagvlak voor was en de overlast als overmatig ervaren werd opnieuw de revue te laten passeren. Het provinciale zoekgebied wordt in het amendement immers uitgesloten.

Als SGP fractie zien we de mogelijkheid in de Staatsbossen als reëel. Coöperatie kan in deze optie ook betekenen dat de Staatbossen mee participeren en hun deel van de opbrengsten inzetten voor het verbeteren en onderhouden van de verschillende zaken in de Staatsbossen, zodat het op deze wijze de gemeenschap ten goede komt.