24 oktober 2017

Algemene beschouwingen 2017

 

Inleiding

Voorzitter,

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. De langste periode dat er geen missionaire regering was in de geschiedenis, en toch; alles liep gewoon door.

In het grotere geheel van het besturen van een land is de regering slechts een middel om het land te regeren. Op democratische wijze wordt een bestuur gekozen, en toch zonder dat men het weet of eraan geloven wil, wordt ook dit alles geleid door God. Het is immers Gods vinger die de geschiedenis schrijft.

Moeten we dan maar achterover leunen? Nee, zeker niet, we moeten doen wat onze hand vindt om te doen en naar ons beste kunnen en weten met zaken omgaan die op ons af komen. We zijn daarom ook blij dat er een nieuwe regering staat te komen, waar onze beide lokale coalitiepartners; het CDA en de ChristenUnie, bij betrokken zijn. We wensen hen alle wijsheid toe en bidden om zegen op de regeringsdeelname en dat ze daarbij hun identiteit als christen mogen uitdragen.

 Het jaar 2017 is het reformatiejaar. We mochten, 16 oktober, de afsluiting van de kerkentour in onze gemeente meemaken. Het geeft een bijzonder gevoel dat na 500 jaar alle kerken in onze gemeente hun wortels mogen hebben in de reformatie. Dit jaar hebben ze elkaar opgezocht om elkaar te horen en te spreken over thema’s die het geloof aangaan.

Daarom sluiten we de inleiding van deze algemene beschouwingen ook met het 2de vers van het Lutherlied:

 Geen aardse macht begeren wij,

die gaat welras verloren.

Ons staat de sterke Held ter zij,

dien God ons heeft verkoren.

Vraagt gij zijn naam? Zo weet,

dat Hij de Christus heet,

Gods eengeboren Zoon,

verwinnaar van de troon:

de zeeg’ is ons beschoren!

De begroting 2018 geeft een goed totaalbeeld van onze gemeente. We kunnen slechts enkele onderwerpen aanstippen.

Financiën

In 2018 worden de gemeentelijke belastingen en heffingen niet reëel verhoogd. Wel wordt er ter compensatie van de prijsinflatie een verhoging van 1,5% doorgerekend.

Loonsom

De loonsom in de begroting loopt op van ca. € 8 miljoen naar € 9 miljoen. Dit is de grootste verandering in de begroting ten opzichte van voorgaande jaren.

Dit verschil wordt voor 2/3 deel bepaald door nieuwe functies. Daarnaast is het ook voor ca 1/3 door het instellen van de loonsomsturing. Hierbij wordt de loonsom bepaald van alle functies van de vaste formatie op maximum schaal. De basis hiervoor is een organisatie die basistaken zelfstandig met eigen medewerkers kan uitvoeren.  Door deze loonsomsturing wordt er ruimte op de begroting gecreëerd voor onvoorziene omstandigheden, vacatures, ziekte- of zwangerschapsverlof. Op zich kunnen we ons wel vinden in deze gecreëerde ruimte. We gaan er dan wel vanuit dat wanneer er toch zaken zijn waarvoor betreffende de loonsom een begrotingswijziging nodig is, we dan daarbij vooraf, voordat de uitgave plaatsvindt, op de hoogte gesteld worden. We hebben zorg bij de beheersing van de groei van de loonsom in de begroting, de investering in het sociaal domein, waarop we later terugkomen is in feite ook loonsom. Een noodzakelijk effect moet zijn dat het niveau van de organisatie omhoog gaat en de onvoorziene loonkosten minder worden.

Lijst van investeringen

Er wordt voorgesteld om de kredieten ter beschikking te stellen die zijn opgenomen in de Lijst van investeringen 2018. Totaal aan investeringsmiddelen € 7,2 miljoen. Dit gaat ons als fractie te ver. In voorgaande jaren was de knip gelegd bij € 100.000. Ook nu stellen we voor om dit opnieuw te doen. Krediet voor de investeringen die geraamd zijn op € 100.000 of hoger dienen onderbouwd aan de raad voorgelegd te worden, voordat het krediet vrijgegeven wordt. We zullen bij de besluitvorming hierover met een motie komen. 

Openbare Orde en Veiligheid

 Vuurwerk

Na vragen van onze fractie is er vanuit dit huis gewerkt aan ontmoedigingsbeleid aangaande het gebruik van vuurwerk.  Bewustwording van risico’s heeft aandacht gekregen op de scholen en er is een kaart gemaakt waar woningen met rieten daken op zijn aangegeven. Deze woningen zijn van een risicocirkel voorzien. We pleiten voor gericht doorwerken aan bewust maken van risico’s en daarmee ontmoediging van het afsteken van vuurwerk.

Het gaat om veiligheid van mensen. Hoe denkt het college hier aan te blijven bijdragen?

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verplaatsen op- en afritten A28

Een grote uitdaging is het verplaatsen van de op- en afritten A28. Dit houdt onze samenleving bezig en dat is een goede zaak. Het is een groot project met grote impact. De visieontwikkeling en besluitvorming zullen we als raad stapsgewijs vorm moeten geven, met én voor onze inwoners en bedrijven.

Het nieuwe kabinet heeft de A28 ook op de lijst van investeringen geplaatst. Wellicht wordt deze verkeersader op termijn acht-baans.

Als fractie zien we graag de volgende punten terug in de voorbereiding van het college zodat we straks als raad een goede discussie kunnen voeren:

  • Een Plan van Aanpak voor werving van middelen en ramingen van de diverse alternatieve aansluitingen.
  • Tellingen van het vracht- en personenverkeer bij de huidige op- en afritten. Daaruit blijkt de verhouding tussen de verkeersstroom noord- en zuidwaarts.
  • Een beter ontwerp met minder grondbeslag voor de nieuwe aansluitingen bij de Gorterlaan.
  • We verwachten dat door de verbreding van de A28  van 6 naar 8 baans de uiteindelijke realisatie meer tijd vraagt en ook minder zal kosten. Daarom overwegen we een tussenstap. Als idee: we verplaatsen de zuidelijke op en afrit naar de Gorterlaan/Dekkersweg. De noordelijke laten we voorlopig zoals ze nu zijn. Daardoor zal het verkeer van en naar het zuiden van de stovonde verdwijnen.
  • Minder vrachtverkeer op de Gemeenteweg is van groot belang voor de leefbaarheid. Goed om in dit kader ook het vrachtverkeer van de nieuwe Bullingerslag en de Baarge naar de Gorterlaan te dirigeren.

Verlichting wandelpaden rondom de Berghorst

We zijn blij dat we het idee voor verlichting bij de wandelpaden rondom de Berghorst nu terugzien in de begroting. We hopen dat het op korte termijn lukt zodat deze omgeving veiliger en beter wordt.

Cameratoezicht invalsweg

Het cameratoezicht op de invalswegen zou onderzocht worden. Er loopt een initiatief om de eigen cameragegevens van bedrijven te bundelen. Het is goed dat de gemeente dit stimuleert en de mogelijkheden voor cameratoezicht op invalswegen blijft verkennen.

Afwaarderen Stadsweg en Conradsweg

De SGP fractie dacht dat het afwaarderen van de Stadsweg en Conradsweg van 80 naar 60 km/u per abuis in de begroting terechtgekomen is. Gezien de technische beantwoording blijkt dat dit er met vol bewustzijn ingebracht is. Dit begrijpen we niet. Na de besluitvorming van het verkeersplan hebben we aangeven hier verder geen tijd aan te besteden. 

Economie / Ondernemen

Agrarische sector

Onze plaatselijke agrarische sector staat aan de vooravond van een gigantische metamorfose. Wisseling van eigendom van percelen waar generaties jarenlang op hebben gewerkt wordt voor velen als heel ingrijpend ervaren. Maar als geen ander weten onze agrarische ondernemers dat dit nodig is om als boeren in Staphorst bestaansrecht te houden. Als raad willen we graag gericht geïnformeerd blijven in de afrondende fase van de ruilverkaveling.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Onder fysieke bedrijfsinfrastructuur zien we een vreemde post nieuw beleid, dat lijkt een vergissing. Een visie opstellen i.v.m. verpaupering, behoud rieten daken en cultuurhistorische waarden. Een bonte verzameling, zeker met de toevoeging; tegengaan verpaupering huidig stationsgebied.

Laten we daar eerst kaderstellend over spreken als raad voordat dit opgenomen wordt als nieuw beleid. We vinden het wel belangrijk dat de huidige bewoners in het beoogde stationsgebied echt betrokken worden bij de planvorming. 

Volksgezondheid en milieu

Duurzaamheid

Werken aan duurzaamheid is de ambitie. Investering is dan een vereiste. Als fractie van de SGP hebben we vanuit diverse invalshoeken aandacht voor duurzaamheid gevraagd. Onder andere de duurzaamheidslening. We vernemen graag daarvoor de mogelijkheden.

Begraafplaatsen

Voor de komende jaren is er geld gereserveerd voor onderhoud van de begraafplaats in Staphorst en uitbreiding van de begraafplaats in Rouveen. We ervaren het als een opdracht om de plaatsen waar we onze doden begraven goed te verzorgen. We kunnen dan ook instemmen met deze reservering. 

Sociaal Domein

Door het afstoten van sociale taken door de rijksoverheid naar lagere overheden, de zogenaamde decentralisatie van het sociaal domein, is het zorglandschap de afgelopen jaren sterk veranderd. De overdracht, de zogenaamde transitie, is afgerond, maar de inhoudelijke vernieuwing, de zogenaamde transformatie, is nog volop gaande.

Binnen de 3 sociale domeinen zorg, werk en jeugdhulp, zien we verbindingen ontstaan die resulteren in samenvoegingen. Denk hierbij aan CJG (Centrum Jeugd en Gezin) en het CWO (Centrum Werk en Ondersteuning).

Als fractie van de SGP hebben en zullen we blijvende aandacht vragen voor onze mantelzorgers en degene die door hen verzorgd worden. Ieder leven, jong of oud heeft levenswaarde voor tijd en bovenal in het licht van de eeuwigheid. Het kan zijn dat de zorg aan dementerende ouderen niet (meer voldoende) ervaren wordt. Als overheid en burgers dienen we hen in het oog te houden en de zorg te geven waar ze recht op hebben.

Voor de komende jaren wordt de totale gemeentebegroting opnieuw door 1/3 beheerst door de 3 decentralisaties. In de lijst van investeringen worden daarnaast grote incidentele investeringen genoemd voor zogenaamde ‘diverse onderdelen Sociaal Domein’. De extra inzet/capaciteit voor de komende 3 jaren met totaal € 1 miljoen willen we nader onderbouwd zien, om ook onze kaderstellende rol goed in te kunnen vullen in dit “domein”.

In Staphorst is het Sociaal Domein goed geland. Door deze succesvolle ‘landing’ en door de stijging van de algemene uitkering vanuit het Rijk blijft onze ‘reserve sociaal domein’ gezond op peil.

Onderwijs

De scholen zijn de plaatsen, en het onderwijzend personeel zijn de mensen waar we onze kinderen dagelijks aan toevertrouwen. Als fractie van de SGP zijn we blij dat onze permanente constructieve houding aangaande het onderwijs in de uitvoer van het beleid zichtbaar is. En wat ons betreft blijven we in 2018 werken aan goede inpassing van passend onderwijs en gericht meedenken in het behoud van de scholen in de kleine kernen.

We staan open voor die innovatie, die de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. Dan wordt het welzijn van onze kinderen, onze jeugd, onze jongeren, en dus daarmee het geheel van ons dorp, bewaakt en bevordert.

Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Vitaliteit kern Rouveen

Als fractie hebben we verschillende zaken die in de kern Rouveen spelen gecombineerd. We willen graag investeren in deze kern op zodanige wijze dat iedereen er dagelijks genoegen aan beleeft.

 Als fractie hebben we het gevoel dat het onderzoek naar het evenemententerrein voor Rouveen meer een bestuurlijke wens is dan dat het nu werkelijk leeft bij de verenigingen.

De vraag is of de verschillende verenigingen en evenementen wel baat hebben bij een gezamenlijk evenemententerrein. Er is nu voor elk evenement in Rouveen een wisselende optimale oplossing. De gevraagde onderzoeksresultaten blijven uit, en dat is een duidelijk signaal. Als fractie vinden we het ook niet wenselijk om 2 evenemententerreinen te hebben binnen een gemeente van onze schaalgrootte.

 Op de begroting staat voor dit evenemententerrein € 365.000. Dit bedrag willen we reserveren voor de infrastructuur rondom het winkelcentrum van Rouveen. Dit onderwerp wordt breed besproken in de Rouveense gemeenschap en de realisatie zal voor iedereen een dagelijks genoegen zijn.

VV IJhorst

Onze inwoners in IJhorst dragen we een warm hart toe, maar we kunnen het niet eens zijn met de activiteiten van de voetbalclub op zondag. Het bewaken van de zondagsrust is een opdracht die ons vanuit de Bijbel wordt gegeven. Meebetalen aan deze accommodatie en daarmee de bijdragen aan deze zondagsactiviteit kunnen we niet. Is er een mogelijkheid om met deze voetbalvereniging in gesprek te gaan en hun te vragen om hun speeldag te wijzigen? 

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Bedrijventerreinen

“Staphorst, zorg voor uitbreiding bedrijventerreinen, er is behoefte bij de eigen ondernemers” Dat was de boodschap vorig jaar bij de begrotingsbehandeling. En die is nog steeds actueel. We krijgen dit najaar een beleidsstuk in de raad, mooi. Wordt de doelstelling volgens de motie van 8 november 2016 gehaald?

Woningbouw

Een ander belangrijk speerpunt is de stagnatie van de woningbouw in de Slagen opheffen. We merken dat de Staphorster aannemers er alles aan doen om het vlot te trekken, in goed overleg met de gemeente. De bestaande wijk wordt stapsgewijs verbeterd, deze investeringen juichen we van harte toe. 

Slot

Voorzitter we sluiten af, we wensen het college en de ambtenaren Gods wijsheid en kracht toe om het werk te doen voor onze mooie gemeente.